مطالعات ژئوتکنیک

NZGN95_pic-p9-1024x656
مطالعات ژئوتکنیک

مطالعات ژئوتکنیک یکی از اصلی ترین بخش های مطالعات و طراحی سازه ها است و با توجه به گستردگی روشهای انجام آن، لازم است برنامه ریزی مناسب، هدایت علمی و نظارت دقیق بر آن وجود داشته باشد.
به طور کلی برای جمع آوری اطلاعات زمین، روش های مستقیم و غیر مستقیم متعددی وجود دارد. روش های مستقیم شامل بازدید های صحرایی، حفاری و گمانه زنی، نمونه گیری، آزمایش های صحرایی و برخی کاوش های ژئوفیزیکی و راهکارهایی از این قبیل می باشد همچنین روش های غیر مستقیم شامل بررسی نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، تغییر عکس های هوایی و روش هایی از قبیل دورسنجی است. در یک برنامه ریزی جامع لازم است با توجه به حجم و ابعاد پروژه از بهینه ترین روش های جمع آوری اطلاعات زمین استفاده شود.

یک مطالعه جامعه ژئوتکنیک معمولاً در چند مرحله انجام می‌شود و داده های هر مرحله برنامه مرحله بعد را مشخص می کند:

الف) مطالعات دفتری اولیه
ب) بازدید صحرایی برای آشنایی با منطقه طرح
ج) برنامه ریزی مطالعات ژئوتکنیک
د) انجام کاوش‌های صحرایی مرحله اول
ه) تلفیق و تکمیل اطلاعات با مطالعات ژئوفیزیک
و) مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی (مرحله دوم)
ز) نظارت و هماهنگی با مهندس ناظر کارگاهی در حین اجرای پروژه