ژئوتکنیک

image
ژئوتکنیک

هدف آزمایشگاه آموزش تئوریک و عملی آزمایشهای پیشرفته خاک جهت مطالعه رفتار خاکهای چسبنده و دانه‎ای، مطالعات پتانسیل روانگرائی ماسه­ ها، و خواص آب­گذری خاکها وهمچنین هدف اصلی آشناسازی دانشجویان ارشد (و دکترا) با آزمایشهای پیشرفته آزمایشگاهی در امور مهندسی مکانیک خاک و همچنین آماده سازی آنها برای انجام آزمایشهای مرتبط با امور تحقیقاتی پایان ­نامه می­باشد.