بتن

Uniaxial-compressive-strength-of-concrete-01
بتن

هیه طرح اختلاط بتن، تعیین مقاومت فشاری بتن، تعیین مقاومت کششی بتن (دونیم شدن)، تعیین اسلامپ و مقدار هوای بتن تازه و نمونه برداری ازبتن تازه درمحل مغزه گیری از بتن سخت شده و آزمایش‌های غیرمخرب بتن، شامل: اولتراسونیک، چکش اشمیت، و تعیین عمق نفوذ کربناتاسیون و تعیین پتانسیل خوردگی آرماتور و تعیین مقدار کلرور و سولفات و تعیین مدول الاستیسیته بتن می باشد.
از دیگر فعالیت‌های‌ مهم ‌این آزمایشگاه، تحقیقات در مورد بتن های خاص، شمال بتن های سبک سازه ای و غیر سازه ای، بتن سنگین، بتن خود تراکم، بتن غلتکی، سنگهای مصنوعی با پایه سیمانی و تعیین اثرات مواد افزودنی و پوزولان‌ها برخواص بتن می باشد.
از دیگر فعالیت های مهم این آزمایشگاه، طراحی و اجرای مسابقات ملی بتن در سطح دانشگاههای سراسر کشور و برگزاری پنج دوره آن با همکاری گسترده این آزمایشگاه در دانشگاه امیر کبیر و دو دوره در سایر دانشگاهها بوده است.
همچنین، این آزمایشگاه، درزمینه پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با بتن درقالب پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، خدمات خود را ارائه می‌نماید.