بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT)

examinarea-cu-particule-magnetice-1
بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

بازرسي مغناطيسي (MT)

آزمون ذرات مغناطیسی یا Magnetic Particle Testing یکی از روش های پر کاربرد تست های NDT به منظور بازرسی عیوب سطح یا خیلی نزدیک به سطح مواد دارای خاصیت مغناطیسی Ferromagnetic Materials در بازه وسیعی از درجه حرارت استفاده می شود.
موادي كه بوسيله نيروي مغناطيس دفع مي شوند، ديامغناطيس ناميده مي شوند، آنها كمي استعداد مغناطيس شدن بصورت منفي دارند. آن موادي كه بوسيله نيروي مغناطيس، كمي جذب مي شوند پارامغناطيس ناميده مي شوند، آنها كمي استعداد مغناطيس شدن بصورت مثبت دارند. فرومغناطيس ها موادي هستند كه به شدت جذب ميدان مغناطيسي مي شوند. آنها را مي توان تبديل به مغناطيس نمود و آزمايش ذرات مغناطيسي برروي آنها انجام داد.
خطوط ميدان مغناطيسي قوانين زير را دارد:
-1 جهت قراردادي شارمغناطيسي از شمال به جنوب در خارج مواد و از جنوب به شمال در داخل مواد
است.
-2 خطوط نيرو همديگر را قطع نمي كنند.
-3 بطور جانبي همديگر را دفع مي كنند.
-4 دريك وضعيت كششي هستند.
-5 جائي كه شدت ميدان مغناطيسي بزرگتر است خطوط نيروي بيشتري موجود است.

اصول بازرسی با ذره مغناطيسی
اگر قطعه مورد آزمايش از جنس مغناطيس شونده باشد و از آن مغناطيس عبور داده شود، خطوط قواي مغناطيسي دربرخورد با ناپيوستگيها تغيير مسير مي دهند. حال چنانچه ذرات ريز مواد مغناطيس شونده بصورت خشك يا معلق در مايع برروي سطح قطعه پاشيده شود، درمحل وجودعيب، تجمع نموده و عيب رانشان مي دهند. براي آزمايش مغناطيسي، سطح قطعه بايد نسبتا صاف باشد. چه در غير اينصورت در اثر ناصافي و شيارهاي سطحي، ذرات پل مي زنند و احتمالا ترک در زير پوشش آنها مخفي مي ماند. گاهي از رنگ سفيد زود خشك شونده، زمينه سفيدي بوجود آورده مي شود تا براده سياه در متن سفيد به خوبي مشاهده شود. گاهي هم براده ها را به رنگ قرمز در مي آورند تا مشخص باشد. اگر براده ها با رنگ فلوئورسنت آغشته شوند در زير تابش نور ماوراء بنفش بوضوح ديده ميشوند. ميدان مغناطيسي يا بطور طولي يا دايره اي از نمونه عبور داده مي شود و يا با دو الكترود به قسمتي از قطعه وارد مي شود. چرخ دنده ها، محورها و قطعات مشابه را پس از آزمايش مغناطيس زدائي مي كنند، تا ضمن كار و يا تراش، براده ها و ذرات را جذب ننمايند.