بازرسی جوش و سازه های فلزی

مفهوم آزمون غیر مخرب

به مجموعه‌ای از روش‌های ارزیابی و تعیین خواص قطعات که طی آن هیچ‌گونه آسیب یا تغییری در قطعه ایجاد نشود را آزمون غیر مخرب گویند.

بازرسی غیر مخرب جوش چیست؟

بررسی و ارزیابی یکپارچگی اتصالات و سازه های جوش داده شده بدون ایجاد آسیب یا تغییر ساختار اصلی را بازرسی غیر مخرب جوش می‌گویند.

روش های آزمون غیر مخرب جوش


آزمون های غیر مخرب جوش شامل بازرسی چشمی (VT)، تست مایع نافذ (PT)، تست ذرات مغناطیسی (MT)، تست التراسونیک (UT) و تست جریان چرخشی (ET) می‌باشد که در ادامه به مختصری از این روش ها پرداخته شده است.

اهمیت انجام آزمون های غیر مخرب جوش

تضمین کیفیت و اطمینان از اینکه  کیفیت جوش مطابق با استانداردها و مشخصات لازم می باشد.


افزایش ایمنی سازه با شناسایی عیوبی که پیوستگی ساختاری اجزای جوش داده شده را برهم می ریزد.


شناسایی و اصلاح عیوب در مراحل قبل از بهره برداری کاهش هزینه را در پی دارد.

بازرسی چشمی

بازرسی چشمی اولین بازرسی در فرایند بازرسی غیر مخرب جوش می‌باشد که به بررسی عیوب و ناپیوستگی های سطحی و قابل مشاهده با چشم می پردازد.

آزمون ذرات مغناطیسی

در این آزمون با استفاده از ایجاد یک میدان مغناطیسی در منطقه تحت تاثیر حرات و خط جوش و پاشش ذرات آهن، عیوب درونی قطعه (عیوبی که به سطح راه ندارند) و عمود بر میدان مغناطیسی قابل تشخیص خواهند بود.

آزمون مایع نافذ

در این آزمون عیوب سطحی قطعه (عیوبی که به سطح قطعه راه دارند) با اعمال یک مایع نافذ قابل مشاهده یا فلورسنت قابل تشخیص است.

آزمون التراسونیک یا فراصوت

در این آزمون از امواج صوتی با فرکانس بالا و دامنه کم برای شناسایی عیوب و ناپیوستگی های داخلی استفاده میشود.

آزمون رادیوگرافی

در این آزمون برای بررسی ساختار داخلی و تشخیص عیوب از اشعه ایکس یا اشعه گامه استفاده میشود.

تصویری از بازرسی به روش ذرات مغناطیسی با استفاده از یوک
تصویری از بازرسی به روش مایعات نافذ.
تصویری از بازرسی التراسونیک از لوله
تصویری از بازرسی رادیوگرافی