آسفالت سرد شده

پس از حمل، پخش و تراکم آسفالت گرم، نیاز به یکسری از کنترل های کیفی می باشد تا بتوان از اجرای درست لایه های روسازی راه مطمئن گردید. برخی از این آزمایشات به شرح زیر می باشند:

  • مغزه گیری (کر گیری) از آسفالت سخت شده و تعیین ضخامت لایه آسفالت سخت شده
  • تعیین وزن مخصوص آسفالت و درصد تراکم
  • تعیین درصد قیر و فیلر موجود در آسفالت