تست CBR

آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا با هدف تعیین ظرفیت باربری خاک متراکم شده انجام می‌شود. این آزمایش از متداول ترین آزمایشات در بخش راهسازی می باشد. از نتایج این آزمایش برای طراحی ضخامت لایه های مختلف در راهسازی استفاده می شود.