آزمایشات صحرایی

Plate-Load-Test-AX01-Wind-Farm-Ev2-Strain-Modulus-Modulus-of-Subgrade-reaction-K-Mt-Gelliband-1024x768
آزمایشات صحرایی

در سال های اخیر انجام آزمون‌های بر جا سهولت بیشتری یافته است و با توجه به اطلاعات بسیار خوبی که در این آزمون از زمین به دست می‌دهند، اقبال گسترده ای به انجام آزمونهای مذکور به وجود آمده است. بر اساس مکانیزم انجام و نتایج حاصله از هر آزمون، می توان آزمون های صحرایی ژئوتکنیک را به سه دسته زیر تقسیم کرد:

  • آزمون های نفوذ سنج
  • آزمون های سنجش مقاومت و تراکم پذیری خاک
  • آزمون های تعیین نفوذپذیری

هدف از کاوش‌های صحرایی ژئوتکنیک:
به طور کلی کاوش‌های ژئوتکنیک برای جمع‌آوری اطلاعات از وضعیت زیرسطحی زمین صورت می پذیرد و هدف نهایی آن تعیین مشخصات پی از لحاظ مقاومت، نفوذپذیری، شرایط هندسی لایه ها، دانه بندی و سایر مشخصات فیزیکی خاک و سنگ برای طراح می باشد.

انواع کاوش‌های صحرایی ژئوتکنیک:
قدمت و سابقه کاوش‌های صحرایی ژئوتکنیک به میزان قدمت بناها و ساختمان های باستانی می باشد و از دیرباز شناخت صحرایی ساختگاه و آزمون‌های برجا به هدف اطلاع از وضع پی برای احداث سازه های بزرگ مرسوم بوده است.