حفاری

حفاری قدیمی ترین روش جمع آوری اطلاعات از وضعیت زیرسطحی زمین است. معمولاً حفاری توسط دستگاه های حفار که دارای موتور محرک، دکل بزرگ، وسیله های بلند و سر مته هستند صورت می پذیرد و می توان به جای سر مته نمونه گیری و یا ادوات آزمون های صحرایی را به آنها متصل نمود.